GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KIẾN TRÚC

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kiến trúc (trình độ Đại học theo hướng tiếp cận CDIO) được thiết kế để hướng tới đào tạo kiến trúc sư (KTS) tiên tiến, hội nhập với khu vực và quốc tế. Chuẩn bị cho các KST trong tương lai có thể thực hành nghề một cách có trách nhiệm; cung cấp các giải pháp sáng tạo và liên quan đến các vấn đề Kiến trúc phức tạp; những đánh giá về đạo đức và chuyên môn nghiêm ngặt, để phát triển kỹ năng trong suốt cuộc đời nghề nghiệp và đáp ứng sáng tạo với những nhu cầu thay đổi của xã hội. Sau khi tốt nghiệp, KTS có thể làm chủ các khái niệm, nguyên tắc, giải pháp thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm…trong lĩnh vực Kiến trúc; hiểu những vấn đề liên quan đến thực hành chuyên môn.

  1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Kiến trúc

Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Architecture

Mã ngành đào tạo: 7580101

Bậc trình độ theo khung trình độ quốc gia Việt Nam: Đại học (Kiến trúc sư)

Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tên văn bằng: Kiến trúc sư

Thời gian và hình thức đào tạo: 5 năm

Ngôn ngữ giảng dạy chính: tiếng Việt

Ngôn ngữ dùng để đánh giá: tiếng Việt

Khoa quản lý: Khoa Kiến trúc

Điều kiện tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học

2. Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu chiến lược của Trường, Khoa, ngành

  • SỨ MẠNG

– Đảm nhiệm công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật các ngành kinh tế – xã hội của Đất nước ở trình độ đại học và sau đại học, đặc biệt là kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, kỹ thuật hạ tầng đô thị và quản lý đô thị;

– Là trung tâm đi đầu trong việc nghiên cứu giải quyết những nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng cơ bản;

– Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ có chất lượng cao phục vụ yêu cầu xây dựng và phát triển Đất nước theo hướng hội nhập quốc tế.

  • MỤC TIÊU

– Đáp ứng nguồn nhân lực chuyên môn về số lượng và chất lượng cho ngành Xây dựng và các ngành kinh tế khác;

– Tạo lập cơ hội học tập phong phú, đa dạng, liên thông cho tất cả người học, tạo điều kiện để người học phát huy tối đa tiềm năng;

– Xây dựng thành công nội dung, chương trình đào tạo tiên tiến, gắn kết chặt chẽ đào tạo với khoa học công nghệ hướng tới hội nhập quốc tế;

– Đội ngũ giảng viên và cán bộ khoa học đạt trình độ khu vực, đồng thời thu hút nhân tài trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

– Tạo môi trường tốt về cơ sở vật chất, xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin ở trình độ cao.

  • TẦM NHÌN

Đến năm 2020, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ trở thành Trường Đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành,đa lĩnh vực, có tính hội nhập cao; phấn đấu, nỗ lực để hình thành một Trường Đại học mang bản sắc và văn hóa riêng biệt, lấy những giá trị cơ bản của con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững; đồng thời là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão được tự do trao đổi, khám phá, sáng tạo khoa học và học tập. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Trường đến năm 2020:

– Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu – Nhà trường là đơn vị văn hoá; phấn đấu thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển và các đề án công tác trọng tâm của Nhà trường; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch hàng năm, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô đào tạo, Nghiên cứu khoahọc – Lao động sản xuất – Chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước;

– Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức trong Nhà trường;

– Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, giảng viên và công tác tổ chức, quản lý trong Nhà trường;

– Tiếp tục đổi mới các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo theo nhu cầu xã hội;

– Mở rộng và nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế;

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của Nhà trường.

  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Giảng viên, viên chức, học viên, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  luôn luôn tự hào, ý thức đầy đủ trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường;

– Giảng viên, cán bộ viên chức Nhà trường tự hào vì được góp phần quan trọng trong đào tạo đội ngũ Kiến trúc sư, Kỹ sư, Cử nhân, Nhà khoa học có đức có tài, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

– Được học tập, rèn luyện tại cái nôi đào tạo Kiến trúc sư danh tiếng ở cả trong và ngoài nước là động lực thúc đẩy sinh viên, học viên liên tục phấn đấu đạt chất lượng tốt nhất, có năng lực để phát triển lâu dài, bền vững;

– Với niềm vinh dự và tự hào được làm việc, học tập dưới mái Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; các thế hệ giảng viên, viên chức, học viên, sinh viên Nhà trường  nỗ lực phấn đấu góp phần nâng cao vị thế của một Trường Đại học trọng điểm về đào tạo Kiến trúc sư, Kỹ sư, Cử nhân ngành Xây dựng theo tinh thần “Chất lượng cao – Sáng tạo – Tiên phong – Tích hợp – Trách nhiệm – Phát triển bền vững”; được lãnh đạo ngành Xây dựng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

3. Triết lý giáo dục và chiến lược dạy học của ngành đào tạo

Đào tạo Kiến trúc sư theo tinh thần “Đạo đức- Chất lượng-Trí tuệ-Tự chủ- Hội nhập”; được lãnh đạo ngành Xây dựng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

4. Mục tiêu của chương trình (POs)

Mục tiêu chung: Đáp ứng nguồn nhân lực chuyên môn về số lượng và chất lượng cho ngành Xây dựng và các ngành kinh tế khác; Tạo lập cơ hội học tập phong phú, đa dạng, liên thông cho tất cả người học, tạo điều kiện để người học phát huy tối đa tiềm năng; Xây dựng thành công nội dung, chương trình đào tạo tiên tiến, gắn kết chặt chẽ đào tạo với khoa học công nghệ hướng tới hội nhập quốc tế; Đội ngũ giảng viên và cán bộ khoa học đạt trình độ khu vực, đồng thời thu hút nhân tài trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; Tạo môi trường tốt về cơ sở vật chất, xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin ở trình độ cao.