giới thiệu các bộ môn

GIỚI THIỆU CÁC BỘ MÔN VÀ XƯỞNG THIẾT KẾ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC

  1. Bộ môn Cơ sở kiến trúc

Phó trưởng BM phụ trách BM: ThS.KTS Nguyễn Xuân Quang

Phó trưởng BM – Xưởng trưởng X1: ThS.KTS Đỗ Quang Vinh

  1. Bộ môn kiến trúc công cộng

Trưởng BM: TS.KTS Nguyễn Trí Thành

Phó trưởng BM – Xưởng trưởng X2: ThS.KTS Nguyễn Trần Liêm

  1. Bộ môn Lịch sử & Bảo tồn di sản kiến trúc

Trưởng BM: PGS.TS.KTS Khuất Tân Hưng

Phó trưởng BM – Xưởng trưởng X3: TS.KTS Đặng Hoàng Vũ

  1. Bộ môn công nghệ kiến trúc

Trưởng BM: TS.KTS Vương Hải Long

Phó trưởng BM – Xưởng trưởng X4: TS.KTS Vũ Đức Hoàng

  1. Bộ môn kiến trúc Nhà ở

Trưởng BM: PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật

Phó trưởng BM – Xưởng trưởng X5: ThS.KTS Nguyễn Đức Quang

  1. Bộ môn kiến trúc công nghiệp

Phó trưởng BM phụ trách BM – Xưởng trưởng X6: ThS.KTS Nguyễn Quốc Khánh

  1. Bộ môn hình học họa hình

Trưởng BM: ThS.KTS Lê Hương Giang

  1. Xưởng thiết kế đồ án kiến trúc K+

Xưởng trưởng: ThS.KTS Lê Duy Thanh