HAU – 3D View

Sản phẩm này do KKT phối hợp với nhóm cựu SV của KTS Đinh Việt Phương và GV khoa Công nghệ thông tin thực hiện.
http://3dartvn.com/submission/360_demo/Dai_hoc_Kien_truc_Ha_Noi/v2/